ÁSZF


Alkatrész-shop
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://alkatresz-shop.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra
terjed ki.

 • SZOLGÁLTATÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA
 • ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  2.1. Hivatkozás a jogszabályokra
  2.2. A szabályzat módosíthatósága.
  2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
  azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
  elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
  nélkül.
 • REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
  • A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, így regisztráció hiányában is megtudja rendelni a kívánt terméket
 • MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
  • 4.1. Az Alkatrész-shop szórakoztató és háztartási gépek alkatrészeinek és tartozékainak értékesítésével foglalkozik. A webáruházban szereplő árak bruttó árak.
 • RENDELÉS MENETE
  • 5.1. Rendelés menete: Amennyiben megtalálta a keresett terméket, akkor a “KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva tudja megtenni a rendelés első lépését. Ezt követően a “Kosár előhívása/rendelés elindítása” gombra kattint. Ezek után a “Tovább” gombra kattintva ki kell töltenie az adatait.
  • 5.1.1. Utánvételes, illetve előre utalásos fizetésre van lehetőség webáruházunkban.
  • 5.1.2. Át nem vett csomag esetén a vevő az eladó részére 15.000 Ft kártérítési díjat köteles megfizetni! A vevő ezt a rendelés leadásával egyidejűen elfogadja.
  • 5.1.3. Szállítási költség előreutalás esetén 1390Ft, utánvételes fizetés esetén 1790Ft, kivéve a 40.000 forint feletti vásárlás esetében.
  • 5.2. Adatbeviteli hibák javítására utólagosan nincsen lehetőség.
  • 5.3. A rendelését emailben egy visszaigazoló emaillel igazoljuk.
 • A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS
  6.1. A megrendelések feldolgozása Hétfőtől – Péntekig 17:00-ig történik. A megrendelés
  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés
  leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon
  kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
  visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • ELÁLLÁS JOGA
  7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék
  kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
  visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult
  Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
  kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
  követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
  határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
  7.2. Az elállási jog részletszabályai.
 • https://alkatresz-shop.hu/elallasi-jog/
 • Jótállás, szavatosság
  Kellékszavatosság
  8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja,
  illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
  azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
  okot.
  8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
  számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl
  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a
  Felhasználó fogyasztónak minősül)?

  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
  hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta.
  A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles
  bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
  megvolt.
  Termékszavatosság
  8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
  kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
  leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E
  határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
  érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
  alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
  termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
  gyártóval szemben érvényesítheti.
  Jótállás szabályainak leírása.
 • ADATVÉDELEM
  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://alkatresz-shop.hu/adatvedelem/